Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Ochrona danych osobowych

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W KOLUSZKACH
95-040 KOLUSZKI, UL. KORCZAKA 5
TEL/FAX.: 44 714 14 54
E-MAIL: PPP-KOLUSZKI@INTERIA.PL

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO”,  informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koluszkach, z siedzibą w Koluszkach , ul. Korczaka 5 reprezentowana przez Dyrektora.
 2. W celu należytej ochrony danych osobowych Administrator informuje, że powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: pppkoluszki@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań oświatowych wynikających z przepisów prawa, w tym na podstawie:
 4. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.),
 5. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.).
 6. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.). oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 2. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 3. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
  w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
  z przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan:
 7. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 8. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 9. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
 10. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 11. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.
 12. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody
  (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 14. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia spraw w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koluszkach. Przy czym podanie danych jest:
 15. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 16. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
 17. Posiada Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna Pani/Pan,
  że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

===========================================================================

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO”, 

 Link: Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r   

===========================================================================

Inspektor Ochrony Danych:  Dorota Waprzko

e-mail: iod.pppkoluszki@gmail.com

telefon: 44 714 14 54