Oferta

Zajęcia terapii indywidualnej prowadzone na terenie poradni:

Terapia pedagogiczna dla uczniów:

Zajęcia indywidualne dla uczniów z dysleksją, dysortografią, dysgrafią, mające na celu:

 • usprawnianie funkcji percepcyjno–motorycznych, leżących u podstaw czytania
  i pisania,
 • doskonalenie umiejętności czytania,
 • doskonalenia umiejętności poprawnej pisowni.

Zajęcia dla dzieci sześcioletnich:

 • stymulujące rozwój i ułatwiające osiągnięcie gotowości szkolnej.

Terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju  psychomotorycznego (fizjoterapia):

Konsultacje dla rodziców dzieci:

 • od 0-12 (w tym także z grupy ryzyka okołoporodowego),
 • dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, chorobami genetycznymi, problemami ortopedycznymi i wadami postawy,
 • z zaburzoną sprawnością w zakresie małej motoryki (w tym czynności manualnych),
 • z zaburzeniami koordynacyjnymi.

Terapia:

 • wspomaganie rozwoju ruchowego małych dzieci ze złożoną niepełnosprawnością,
 • dzieci i młodzieży z chorobami genetycznymi i zaburzeniami neurologicznymi,
 • dzieci i młodzieży z zaburzeniami koordynacyjnymi.

Terapia neurologopedyczna:

 • terapia dzieci i młodzieży z opóźnieniem rozwoju mowy i zaburzeniami artykulacyjnymi,
 • terapia dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi typu: autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, jąkanie, opóźnienie rozwoju mowy na tle obniżonych możliwości intelektualnych.
 • terapia dzieci z zaburzeniami OUN (afazja wrodzona i nabyta, rozszczepy podniebienia, dyzartria),
 • masaż logopedyczny,
 • stymulacja odruchów ssania, gryzienia i połykania,
 • rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i emisja głosu.

Zajęcia pomocy indywidualnej:

Przeznaczone dla dzieci w młodszym wieku szkolnym i ich rodziców. Celem zajęć prowadzonych z dziećmi jest przede wszystkim kształtowanie umiejętności kontrolowania emocji oraz doskonalenie funkcji poznawczych. Rodzice systematycznie pozyskują wskazówki odnośnie metod pracy z dzieckiem w domu.

Zajęcia indywidualne dla uczniów dotyczące doradztwa zawodowego:

Indywidualna, specjalistyczna diagnoza uczniów pod kątem predyspozycji, preferencji, zainteresowań; pomoc w wyborze dalszego kierunku kształcenia, wyborze szkoły.

Konsultacje dla rodziców –  dotyczące wyboru przez dziecko dalszego kierunku kształcenia czy wyboru zawodu.

Indywidualne konsultacje dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:

Spotkania indywidualne dla młodzieży, ukierunkowane na udzielanie pomocy w sytuacjach trudnych dotyczących życia szkolnego i rodzinnego. Celem jest nabycie umiejętności lepszego funkcjonowania młodzieży w trudnym okresie rozwojowym.

Pomoc instruktażowa dla rodziców:

Prowadzenie na terenie poradni indywidualnych konsultacji dla rodziców dzieci z ogólnymi trudnościami szkolnymi, z dysleksją, z dysortografią i dysgrafią, a także prowadzenie szczegółowych instruktaży prezentujących formy pracy na terenie domu.

Pomoc małemu dziecku  od 0 do 3 roku życia:

Wczesne rozpoznanie niepełnosprawności dziecka i stymulowanie jego rozwoju. Wnikliwe poznanie sytuacji dziecka i jego rodziny oraz zaprojektowanie pomocy adekwatnej do jego potrzeb. W uzasadnionych przypadkach wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Zajęcia grupowe prowadzone na terenie poradni:

 • zajęcia grupowe z elementami socjoterapii, przeznaczone dla uczniów w młodszym wieku szkolnym,
 • zajęcia grupowe z elementami socjoterapii, przeznaczone dla uczniów klas IV-VI,
 • zajęcia profilaktyczne,
 • zajęcia warsztatowe.

Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia
dla nauczycieli:

 • sieć współpracy dla dyrektorów przedszkoli – spotkania organizowane są co dwa miesiące (dla wszystkich zainteresowanych dyrektorów),
 • sieć współpracy dla dyrektorów szkól i placówek – spotkania organizowane są co dwa miesiące (dla wszystkich zainteresowanych dyrektorów).
  Realizacja programów edukacyjnych, m.in.: „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu
poprawę jakości pracy:

 • grupa wsparcia dla logopedów – spotkania organizowane są co dwa miesiące,
  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
  (dla wszystkich zainteresowanych logopedów
  i neurologopedów).
 • grupa wsparcia dla nauczycieli/wychowawców/pedagogów – spotkania odbywają się raz
  w miesiącu
  (każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 16:00).

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!