Koncepcja pracy PPP

    Pomagać komu możemy, to nasza odpowiedzialność,
korzystać z Pomocy innych to nasza Nadzieja”

Misja

Misją Poradni JEST Udzielanie Profesjonalnej, specjalistycznej Pomocy Dzieciom i Młodzieży, rodzicom, nauczycielom w diagnozowaniu potrzeb i rozwijaniu potencjalnych Możliwości Dziecka, wspomaganiu wszechstronnego Rozwoju Dziecka od momentu narodzin, zapobieganie i rozwiązywanie Problemów w nauczaniu i wychowaniu, Pomoc w karierze Szkolnej i Zawodowej.

Zapewniamy poszanowanie Praw człowieka, z uwzględnieniem prawa do indywidualnego Rozwoju, dyskrecję, atmosferę bezpieczeństwa.

WIZJA

Poradnia JEST Placówką Przyjazną dziecku, Rodzinie, Szkole. Otwartą na współpracę ZE środowiskiem lokalnym. Głównym celem Poradni JEST Dobro Dziecka i Osób korzystających z naszych Usług: Rodziców, Nauczycieli, wychowawców, pedagogów, A także Wszystkich, którzy Mają bezpośredni wpływ na Rozwój Dziecka, JEGO wychowanie i Nauczanie.

Kompetentni Specjaliści – psycholodzy, pedagodzy, socjoterapeuci, logopedzi, neurologopedzi, doradca zawodowy, rehabilitant ruchowy realizują zadania poradni wspierające Rozwój Dziecka na każdym etapie poprzez:

 • diagnozę psychologiczna, pedagogiczna, neurologopedyczną,

 • opiniowanie,

 • terapię pedagogiczna, psychologiczna, neurologopedyczną, socjoterapię, rehabilitację ruchową,

 • Działalność profilaktyczną,

 • interwencję kryzysową,

 • Mediacje Rodzinne, Szkolne,

 • Konsultacje,

 • poradnictwo,

 • działania informacyjno-szkoleniowe.

Pracownicy Poradni w sposób ciągły wzbogacają Swoje Kompetencje poprzez doskonalenie Zawodowe, co pozwala poszerzać ofertę Poradni w odpowiedzi na systematyczne rozpoznawanie potrzeb Klientów.

Pracowników Poradni charakteryzuje rzetelność, odpowiedzialność, szczególna dbałość o poczucie bezpieczeństwa Klientów Poradni – zachowanie Zasady poufności, Ochrony gromadzonych Informacji.

Specjaliści Poradni dążą do:

 • Wysokiej Jakości osiągania stawianych diagnoz, opiniowania w sprawach Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i orzekania do odpowiednich form Kształcenia,

 • objęcia opieką Dziecka niepełnosprawnego od momentu narodzin do ukończenia Edukacji,

 • objęcia różnorodną terapia Jak największej Grupy dzieci I Młodzieży Z problemami w edukacji i zaburzeniami w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym,

 • prowadzenia Działań profilaktycznych dotyczących różnorodnych uzależnień,

 • Udzielanie Wsparcia przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym w zakresie wdrażania Zadań wskazanych w rozporządzeniach dotyczących Nowych Specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i Młodzieży,

 • pomoc w wyborze kierunku Kształcenia i zawodu,

 • Wspomagania wychowawczej i edukacyjnej funkcji Rodziny.

Główne Kierunki DZIAŁANIA PORADNI

I. Podnoszenie Jakości Zarządzania i Organizacji Pracy w placówce.

 1. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie Doskonalenia Zawodowego rady pedagogicznej i poszczególnych Pracowników.

 2. Poszerzenie oferty Zajęć Specjalistycznych z uwzględnieniem potrzeb Szkół i Placówek Oświatowych.

 3. Aktywizowanie Pracowników do zdobywania Nowych kwalifikacji Zawodowych uwzględniających specyfikę pracy z dziećmi o Specjalnych potrzebach edukacyjnych w Tym w zakresie wczesnego Wspomagania.

 4. AKTYWIZACJA Współpracy ZE stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na Rzecz dzieci, Młodzieży i Ich Rodziców.

 5. Zapewnianie warunków do sprawnej Realizacji Zadań statutowych placówki gwarantujących dostępność Infrastruktury (Przystosowanie gabinetów, poczekalni, sekretariatu, parkingu, podjazdu dla Osób Niepełnosprawnych i oznakowań Informacyjnych).

 6. Dbanie o Wysoki POZIOM Usług w zakresie udzielanej Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (dalsze doposażenie warsztatu pracy w testy Psychologiczne, Pedagogiczne, logopedyczne i inne narzędzia wykorzystywane w diagnozie wielospecjalistycznej, programy komputerowe i Pomoce niezbędne do prowadzenia Różnych form Terapii, śledzenie Nowości wydawniczych, gromadzenie literatury fachowej ).

 II.  Podnoszenie standardów udzielanej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej wynikających z Realizacji Zadań  statutowych  poradni.

 1. Realizacja szerokiego zakresu Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej uwzględniającej Potrzeby dzieci, ich Rodziców i Nauczycieli, w zakresie:

 • diagnozowania poziomu Rozwoju, potrzeb i Możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,

 • Wspomagania dzieci i Młodzieży odpowiednio do Ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz Możliwości psychofizycznych (w Tym szczególnie uzdolnionych, Niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie LUB zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z trudnościami w uczeniu SIę, W Tym ZE specyficznymi trudnościami w uczeniu SIĘ, z zaburzeniami Komunikacji językowej, z zaburzeniami w Rozwoju emocjonalno – społecznym, z chorobami przewlekłymi)

 • prowadzenia Terapii dzieci w zależności od rozpoznanych potrzeb oraz wspomaganie Ich Rodzin obejmującej:

 1. terapię Psychologiczną dla Dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i somatyczno-wegetatywnymi, Dzieci z zaburzeniami adaptacyjno – społecznymi, praca z rodzicami wspierająca rodzinę w sytuacji konfliktowej LUB kryzysowej,

 2. terapię Pedagogiczną dla Dzieci z obniżoną dojrzałością funkcji percepcyjno-motorycznych, Dzieci z trudnościami w nauce czytania i  pisania, dysleksją, dysortografią i innymi trudnościami w nauce,

 3. terapię logopedyczną i neurologopedyczną dla Dzieci z wada wymowy, dzieci jąkających SIĘ, dzieci autystycznych, Dzieci z innymi zaburzeniami o podłożu neurologicznym,

 4. Zajęcia socjoterapeutyczne dla Dzieci z zaburzeniami Zachowania, prowadzonych w formie Zajęć grupowych,

 5. rehabilitację ruchową dla Dzieci z wadami rozwojowymi, realizowaną w Bardzo dobrze wyposażonym gabinecie.

 • wspomaganie Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi LUB ZE ZMIANą Środowiska edukacyjnego, w Tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą,

 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu Indywidualnych Możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,

 • Doradztwo Zawodowe oraz pomoc w wyborze kierunku Kształcenia,

 • podejmowanie Działań z zakresu Profilaktyki uzależnień (alkohol, środki psychoaktywne, dopalacze, internet) i innych Problemów Dzieci, W Tym Udzielanie Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Dzieciom z grup ryzyka oraz Ich rodzicom i nauczycielom,

 • Diagnoza i terapia Dziecka od 0 DO 3 ROKU ŻYCIA w ramach Zespołu ds. Małego Dziecka

 • Współpraca ZE szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w uczeniu SIĘ, W Tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu SIĘ u uczniów Klas I-III Szkoły Podstawowej, W TYM Pomoc w zakresie:

 1. organizowania i prowadzenia wstępnej, objawowej diagnozy pedagogicznej,

 2. doboru sprawdzianów weryfikujących Umiejętności,

 3. ustalania kierunków oddziaływań korekcyjno – kompensacyjnych,

 • Współpraca ZE szkołami i placówkami Przy opracowywaniu i realizowaniu Indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, Dla Dzieci Niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie i Organizacji Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w szkołach i placówkach Publicznych (zgodnie z potrzebami wynikającymi z przyznanych orzeczeń i Opinii)

 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji Szkoły LUB placówki,

  W Tym Udzielanie nauczycielom Pomocy w rozwiązywaniu Problemów Dydaktyczno-wychowawczych (udział w spotkaniach z rodzicami, W zespołach interwencyjno – mediacyjnych, w Radach Pedagogicznych, Konsultacje Indywidualnych przypadków),

 • prowadzenie Edukacji dotyczącej Ochrony Zdrowia psychicznego, Wsród dzieci, Rodziców i Nauczycieli (prelekcje, warsztaty, programy profilaktyczno-wychowawcze, materiały informacyjno-szkoleniowe),

 • Udzielanie, we Współpracy Z placówkami Doskonalenia Nauczycieli, Wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w szkołach i placówkach (Konsultacje, poradnictwo).

 1. Stałe monitorowanie efektywności udzielanej Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (powoływanie Zespołów doRealizacji Zadań zawartych w Planie Nadzoru pedagogicznego, Tworzenie Narzędzi ewaluacyjnych, sprawozdań, opracowywanie raportów, formułowanie wniosków, wprowadzanie ZMIAN).

III. Rozwijanie Współpracy ZE środowiskiem lokalnym, instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi, ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli mającej na celu Lepsze rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb Osób korzystających z Pomocy poradni.

 1. Dbanie o pozytywny WIZERUNEK placówki w Środowisku lokalnym (ścisła Współpraca ZE szkołami, placówkami oświatowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na Rzecz dzieci, Rodziny i Środowiska).

 2. Promocja poradni (Opracowanie Materiałów informacyjno – edukacyjnych dla Rodziców i Nauczycieli, uaktualnianie strony internetowej i FOLDERU poradni, Współpraca z lokalnymi mediami, organizowanie dni Otwartych dla uczniów, współudział w akcjach promujących Działalność Oświatową i pomoc Psychologiczno – Pedagogiczną organizowanych przez władze Miejskie).

 3. Współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie realizowania Praktyk Studenckich zapoznających ZE specyfiką pracy placówki.