Historia Poradni

  1. Poradnia powstała na terenie Koluszek w Maju 1977 Roku. Rejonem działania Poradni Były Gminy: Koluszki, Budziszewice, Żelechlinek, Czarnocin, Będków, Rokiciny. Lokal Poradni obejmował DWA GabineTY w Internacie Szkoły Budowlanej w Koluszkach przy ul. Budowlanych 8. Kadrę stanowiły Trzy etaty pedagogiczne: psycholog, pedagog i logopeda.

  2. Od Września 1977 Roku Lokal Poradni został przeniesiony do zaadaptowanych na Potrzeby Poradni pomieszczeń świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koluszkach. Zwiększono kadrę pedagogiczna do Pięciu etatów.

  3. W 1991 Roku nastąpiła ZMIANA lokalu, przeniesiono placówkę staraniem Dyrektora Poradni do budynku byłej Przychodni Zdrowia przy ul. Staszica 34 w Koluszkach.

  4. W 1993r powstał Gabinet rehabilitacji ruchowej Do prowadzenia rehabilitacji dzieci Niepełnosprawnych ruchowo. Zatrudniono rehabilitanta ruchowego. W 1994 Roku Przy Poradni powstało Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski.

  5. W 1997r Poradnia obchodziła uroczyście 20-lecie swojego istnienia. Wydano Biuletyn Informacyjny dotyczący działania Poradni.

  6. W 1999r na skutek nowego podziału Administracyjnego Kraju Zmieniony został rejon działania Poradni, Który objął Gminy Powiatu Łódzkiego Wschodniego: Koluszki, Tuszyn, Rzgów, Brójce, Andrespol, Nowosolna.

  7. Ze wzgledu na trudności Komunikacyjne Pomiędzy Koluszkami Tuszynem i Rzgowem w listopadzie 1999r uruchomiono zamiejscowe stanowiska pracy Poradni w Szkole Podstawowej Nr 1 W Tuszynie. Zatrudniono pedagoga i logopedę do prowadzenia Terapii dla miejscowych dzieci.

  8. Kolejna ZMIANA lokalu Poradni nastąpiła w październiku 2002r, KIEDY to Poradnię przeniesiono do budynku byłej Przychodni Zdrowia w Koluszkach przy ul. Korczaka 5. Dyrektorowi Poradni powierzono Zarząd budynku, w ramach którego wynajęto pomieszczenia sześciu podmiotom reprezentującym służbę Zdrowia oraz aptekę. Nastąpiło zdecydowane polepszenie warunków lokalowych Poradni. Poradnia zatrudniała 11 Pracowników Pedagogicznych (łącznie z zatrudnionymi w Tuszynie), rehabilitanta ruchowego, Lekarza oraz Pięciu Pracowników Administracji i Obsługi. W kolejnych latach zapotrzebowanie na Usługi Poradni wydatnie SIĘ zwiększyło. Poradnia powiększyła zakres realizowanych Zadań, wzbogaciła współpracę ZE środowiskiem lokalnym, powiększyła Bazę Narzędzi diagnostycznych oraz Pomocy dydaktycznych do prowadzenia Terapii, Sprzętu do rehabilitacji ruchowej. Podniesiono standard lokalu Poradni, złamano barierę Architektoniczną poprzez zainstalowanie schodołazu gąsienicowego, wyremontowanie podjazdu dla Niepełnosprawnych na zewnątrz budynku, ogrodzono teren Poradni, zbudowano parking, zadbano o otoczenie budynku, co stanowi wartość dla korzystających z Usług Poradni.

Obecnie Poradnia zatrudnia (łącznie z wydzielonymi stanowiskami pracy w Tuszynie) 4 psychologów, 5 pedagogów , 2 neurologopedów, rehabilitanta ruchowego, doradcę Zawodowego, Lekarza pediatrę oraz 4 Pracowników Administracji i Obsługi.

Poradnia JEST Placówką Oświatową, Która JEST ukierunkowana na świadczenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, rodzicom, nauczycielom z całego Powiatu Łódzkiego Wschodniego.