Dokumenty

W SPRAWIE WYDANIA OPINII:

OPINIA O UCZNIU

OPINIA O DZIECKU PRZEDSZKOLNYM

OPINIA O UCZNIU. ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE. ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA

OPINIA DO WNIOSKU DYREKTORA

W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA:

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY

OPINIA O UCZNIU DO ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE W SPRAWIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE W SPRAWIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO/WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU/ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH

INNE DOKUMENTY DO POBRANIA DLA SPECJALISTÓW:

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY_WZÓR

ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA_WZÓR

PRZYDATNE INFORMACJE DLA RODZICÓW/NAUCZYCIELI:

SŁOWNICZEK WYJAŚNIAJĄCY TERMINY ZAWARTE W OPINIACH

UDZIAŁ DZIECKA W PILOTAŻOWYM BADANIU NARZĘDZIEM „TROSKA”:

ZGODA RODZICA NA BADANIE DZIECKA_TROSKA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018:

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

INFORMACJA DODATKOWA