Stanowisko MEN

Ustalenia dotyczące sposobu realizacji:

zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, organizowanej na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

wybranych zajęć realizowanych indywidualnie bądź w grupie do 5 osób przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie wpisu w IPET:

  1. Uczeń realizuje wymiar godzin wskazany w ramowym planie nauczania – zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół;  lub
  2. Uczeń realizuje zmniejszony wymiar godzin niż wskazane zostało w ramowym planie nauczania w przypadku – gdy wynika to z jego potrzeb i możliwości;
  3. Realizacja zajęć dokumentowana jest np. w dzienniku indywidualnego nauczania, bądź dzienniku innych zajęć – zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
  4. Dla konkretnego ucznia objętego zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, czy ucznia realizującego wybrane zajęcia indywidualnie na podstawie wpisu w IPET, dyrektor szkoły ustala plan lekcji w porozumieniu z rodzicami;
  5. W każdym przypadku za bezpieczeństwo i opiekę nad dzieckiem na terenie szkoły odpowiada jej dyrektor.

PODZIĘKOWANIA

Serdecznie dziękujemy Pani Anecie Mrówce, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Różycy za ciepłe przyjęcie wszystkich obecnych na szkoleniu organizowanym 31.01.2019r.  przez Panią Aleksandrę Balcerak.

SPOTKANIE Z PEDAGOGAMI 31.01.2019r.

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach zaprasza na spotkanie Pedagogów, które odbędzie się 31.01.2019r. o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Różycy, ul. Piotrkowska 11. Jednym z punktów spotkania będzie wspieranie pedagogów w organizacji działań diagnostycznych dzieci i młodzieży.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu mailowo (pppkoluszki@interia.pl)
lub telefonicznie (44 714 14 54) do dnia 28.01.2019r.
Zapraszamy!

Szkolenie „Gry planszowe i interakcyjne w pracy wychowawcy klasy i terapeuty pedagogicznego”

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w 3 edycji szkolenia Gry planszowe i  interakcyjne w pracy wychowawcy klasy terapeuty pedagogicznego, które odbędzie się 12 grudnia 2018 (środa), godz. 17:15
w budynku Poradni, ul. Korczaka 5.  Poprowadzi je Pani mgr Anna Chruślińska – Kozieł.
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli nauczania zintegrowanego oraz psychologów i pedagogów szkolnych.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie chęci udziału drogą mailową na adres poradni (pppkoluszki@interia.pl), do dnia 07.12.2018. Ilość miejsc ograniczona (tylko 10)! Decyduje kolejność zgłoszeń. W tytule maila prosimy wpisać „SZKOLENIE 12.12.2018”.

Szkolenia dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół i przedszkoli

W dniach 3–11 grudnia 2018 r. odbędzie się 14 szkoleń dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół i przedszkoli (w szczególności psychologów, pedagogów, logopedów) w zakresie obejmującym zagadnienia dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, opiniowania i orzekania oraz planowania i organizacji metod i form wsparcia dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Continue reading

Szkolenie „Gry planszowe i interakcyjne w pracy wychowawcy klasy i terapeuty pedagogicznego”

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w 2 edycji szkolenia Gry planszowe i  interakcyjne w pracy wychowawcy klasy terapeuty pedagogicznego, które odbędzie się 27 listopada 2018 (wtorek), godz. 11:00
w budynku Poradni, ul. Korczaka 5.  Poprowadzi je Pani mgr Anna Chruślińska – Kozieł.
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli nauczania zintegrowanego oraz psychologów i pedagogów szkolnych.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie chęci udziału drogą mailową na adres poradni (pppkoluszki@interia.pl), do dnia 23.11.2018. Ilość miejsc ograniczona (tylko 10)! Decyduje kolejność zgłoszeń. W tytule maila prosimy wpisać „SZKOLENIE 27.11.2018”.

SPOTKANIE PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW W RAMACH SIECI WSPÓŁPRACY

Szanowni Państwo,
zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie pedagogów i psychologów w ramach sieci współpracy. Będzie ono dotyczyło m.in. spraw związanych z opracowywaniem IPET
i WOPFU oraz bieżących problemów dydaktycznych. Skierowane jest ono do specjalistów
ze szkół i przedszkoli
z terenów miasta i gminy Tuszyn i Rzgów.
Zapraszamy 30.10.2018r.(wtorek), g. 13:00, Szkoła Podstawowa
im. Jana Długosza w Rzgowie,
ul. Szkolna 3. Spotkanie poprowadzi Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach, Pani mgr Aleksandra Balcerak.