21 MARCA: ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA

Wszyscy ludzie z zespołem Downa muszą mieć możliwość życia pełnym życiem, włączeni na równych zasadach z innymi, we wszystkich aspektach społeczeństwa.
Agenda ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju na rok 2030 r., jest globalnym planem działania na rzecz ludzi, planety i dobrobytu, deklaruje, że „nikt nie pozostanie w tyle”.
Rzeczywistość jest jednak taka, że ​​dominujące negatywne postawy, niskie oczekiwania, dyskryminacja i wykluczenie, zapewniają, że ludzie z zespołem Downa pozostają w tyle. Continue reading

DZIEŃ BEZPŁATNYCH DIAGNOZ LOGOPEDYCZNYCH

Jak co roku serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Dniu Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych. Celem Akcji organizowanej raz w roku jest nie tylko pomoc potrzebującym. Dzięki nawiązywaniu współpracy przez logopedów i instytucje pragniemy zbudować system wzajemnej informacji i wsparcia. Pragniemy też poprzez nasze działania i wnioski oparte
o nie uświadomić potrzeby objęcia opieką logopedyczną jak najszersze środowiska szkolne
i przedszkolne.
Zainteresowanych zapraszamy na konsultacje wraz z badaniem mowy:
19.03.2019r. do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – zamiejscowe stanowiska pracy
w Rzgowie, ul. Literacka 2C – godz. 16:30 – 18:00.
Konsultacji udziela neurologopeda, mgr Róża Kotlicka.
27.03.2019r. do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach,
ul. Korczaka 5 – godz. 16:00 – 17:30.

Konsultacji udziela neurologopeda, mgr Magdalena Gutkowska.
Nie wymagamy skierowań lekarskich ani wcześniejszego umówienia się.

Zachęcamy również specjalistów – logopedów i neurologopedów z terenu działania naszej Poradni do wsparcia tych działań. Chętnych specjalistów, którzy chcieliby wziąć udział
w DBDL na terenie swoich placówek prosimy o przesłanie mailem (pppkoluszki@interia.pl) daty oraz godzin konsultacji do dnia 22.03.2019r. (w tytule maila prosimy wpisać „DBDL”). Zamieścimy je na stronie Poradni.

Podziękowania!

Serdecznie dziękujemy st. asp. Grzegorzowi Mikołajczykowi i sierż. sztab. Marcie Marczak
za rzetelną wiedzę przekazaną na wczorajszym szkoleniu na temat nieletnich.
Równie serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Iwonie Skalskiej, Pani mgr Ewie Waprzko oraz Panu Dyrektorowi Radosławowi Bubasowi  za organizację tego spotkania i udostępnienie sali konferencyjnej GOSTiR w Rzgowie.
To było bardzo owocne spotkanie, które odbyło się w ramach sieci współpracy instytucji będących w rejonie działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach.

Warsztaty dla rodziców: „W świecie gier planszowych – pozwólmy dzieciom grać!”

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach, ul. Korczaka 5  zaprasza rodziców dzieci przedszkolnych i uczniów klas młodszych na warsztaty pt. „W świecie gier planszowych”.
Celem spotkania jest praktyczne pokazanie wartości gier planszowych w  rozwoju i edukacji  dziecka.
Warsztaty odbędą się w dniu 20.03.2019r. o godz. 17.30 w siedzibie Poradni. Liczba miejsc ograniczona, dlatego prosimy o potwierdzenie przybycia mailem:  pppkoluszki@interia.pl
bądź telefonicznie 44 7141454 do dnia 15.03.2019r.

Stanowisko MEN

Ustalenia dotyczące sposobu realizacji:

zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, organizowanej na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

wybranych zajęć realizowanych indywidualnie bądź w grupie do 5 osób przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie wpisu w IPET:

  1. Uczeń realizuje wymiar godzin wskazany w ramowym planie nauczania – zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół;  lub
  2. Uczeń realizuje zmniejszony wymiar godzin niż wskazane zostało w ramowym planie nauczania w przypadku – gdy wynika to z jego potrzeb i możliwości;
  3. Realizacja zajęć dokumentowana jest np. w dzienniku indywidualnego nauczania, bądź dzienniku innych zajęć – zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
  4. Dla konkretnego ucznia objętego zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, czy ucznia realizującego wybrane zajęcia indywidualnie na podstawie wpisu w IPET, dyrektor szkoły ustala plan lekcji w porozumieniu z rodzicami;
  5. W każdym przypadku za bezpieczeństwo i opiekę nad dzieckiem na terenie szkoły odpowiada jej dyrektor.

PODZIĘKOWANIA

Serdecznie dziękujemy Pani Anecie Mrówce, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Różycy za ciepłe przyjęcie wszystkich obecnych na szkoleniu organizowanym 31.01.2019r.  przez Panią Aleksandrę Balcerak.