Stanowisko MEN

Ustalenia dotyczące sposobu realizacji:

zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, organizowanej na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,

wybranych zajęć realizowanych indywidualnie bądź w grupie do 5 osób przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie wpisu w IPET:

  1. Uczeń realizuje wymiar godzin wskazany w ramowym planie nauczania – zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół;  lub
  2. Uczeń realizuje zmniejszony wymiar godzin niż wskazane zostało w ramowym planie nauczania w przypadku – gdy wynika to z jego potrzeb i możliwości;
  3. Realizacja zajęć dokumentowana jest np. w dzienniku indywidualnego nauczania, bądź dzienniku innych zajęć – zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
  4. Dla konkretnego ucznia objętego zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, czy ucznia realizującego wybrane zajęcia indywidualnie na podstawie wpisu w IPET, dyrektor szkoły ustala plan lekcji w porozumieniu z rodzicami;
  5. W każdym przypadku za bezpieczeństwo i opiekę nad dzieckiem na terenie szkoły odpowiada jej dyrektor.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *